6906053115 ΜΟΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ-ΓΚΟΥΡΑ, Κόρινθος kordali365@gmail.com